Początki i idee sztuki współczesnej

Sztuka współczesna, czyli aktualnie tworzona, nie ma jeszcze ustalonych ram czasowych, bowiem podział sztuki na poszczególne epoki dokonuje się zazwyczaj z perspektywy historycznej, kiedy da się już wyodrębnić kiedy estetyka i idee sztuki uległy zmianie i przerodziły się w nową formę. Przyjęło się uważać, że sztuka współczesna rozpoczęła się po II wojnie światowej, a proces jej tworzenia trwa nadal. Początków sztuki współczesnej szuka się u dadaistów, a jej hasłem przewodnim jest „sztuka dla sztuki”, we współczesnej formie artyści chcą poprzez sztukę wyrażać swoje wewnętrzne emocje, poszukują za jej pośrednictwem odpowiedzi na pytania egzystencjalne, w coraz mniejszym stopniu jest to sztuka hołdująca przede wszystkim walorom estetyczny, coraz rzadziej artyści ulegają potrzebą rynku, a w coraz większym poszukują nowych form, niekoniecznie takich, które podobają się odbiorcom.

Formy sztuki współczesnej

Sztuka współczesne przyniosła ze sobą także nowe wcześniej niewykorzystywane lub wykorzystywane rzadko formy, obok tradycyjnych takich jak rzeźba, malarstwo, muzyka, taniec czy teatr, pojawiają się takie formy jak fotografia, instalacje multimedialne, performance, collage, fotomontaż czy manifest.

Kierunki w sztuce współczesnej

Sztuka współczesna na przestrzeni lat ulegała różnym wpływom i tendencją, jak zawsze związana z epoką, w której tworzą artyści również ona odzwierciedla trendy filozoficzne, polityczne i estetyczne danej epoki. Wiek XX i XXI obfitował w ogromną różnorodność tych wszystkich elementów co wyrażało się również w postaci pojawiających się kierunków w ramach sztuki współczesnej, warto wspomnieć tutaj między innymi o:

 • socrealizmie,

 • pop – arcie,

 • hiperrealizmie,

 • land arcie,

 • nowej figuracji,

 • mail arcie,

 • konceptualizmie,

 • Arte Povera,

 • environment,

 • asamblażu,

 • Video arcie,

 • sztuce krytycznej

 • Street arcie

Niezwykle ciekawe koncepcyjnie są także sztuka niegeometryczna, sztuce geometrycznej, czy tak zwanej sztuce żywej, której przykładami są happeningi, body art, wspomniany już wcześniej performance oraz Fluxus.